井上喜久子 [Kikuko Inoue]

* album

2000 NATSU NO UKI-UKI TOUR
(2000)